Aktivitete

Projekte rrjedhëse

A MORE COMPLETE FUTURE FOR EUROPE – COMPLETEU – E ARDHME MË E KOMPLETUAR PËR EVROPËN – COMPLETEU

Projekti synon të inkurajojë të rinjtë të bëhen qytetarë aktivë dhe agjentë të ndryshimeve pozitive në të gjithë Evropën, duke promovuar vlerat evropiane. Fokusi kryesor i projektit është rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset demokratike dhe zgjedhjet, forcimi i lidhjes së të rinjve dhe sigurimi i paketave praktike për punë cilësore me të rinjtë. Duke bashkuar organizatat rinore nga BE-ja, Partneriteti Lindor dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, qëllimi është të rritet besimi dhe t’u mundësohet të rinjve të formojnë një vizion të përbashkët për Evropën. Përmes partneritetit të barabartë, projekti synon të sigurojë që të rinjtë të jenë në qendër të ripërcaktimit të demokracisë dhe paqes, zgjerimit dhe diversifikimit të perspektivave për Evropën.

Aktivitetet e projektit:

– Analizimi i koncepteve ekzistuese specifike të vendit për demokracinë dhe paqen dhe përcaktimi i një agjende të re të përbashkët rinore për të ardhmen e Evropës
– Zgjerimi i kapaciteteve të organizatave rinore dhe të rinjve përmes trajnimit dhe simulimit për vendimmarrje në nivel evropian
– Zbatimi i vizionit të përbashkët përmes aktiviteteve të avokimit dhe komunikimit nga të rinjtë
– Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në BE dhe zgjedhjet nacionale në 2024 – 2025.

Partnerët në projekt:

– Federalistët e Rinj Evropianë – Evropë
– Këshilli Rinor Kombëtar i Ukrainës
– Këshilli Rinor Kombëtar i Serbisë
– Këshilli Rinor Kombëtar i Moldavisë
– Këshilli Rinor Kombëtar i Shqipërisë
– Këshilli Rinor Kombëtar i Gjeorgjisë

Periudha e zbatimit: dhjetor 2023 – nëntor 2025
Donator: Komisioni Evropian

ART OF ACTIVISM – ARTI I AKTIVIZMIT

Projekti Arti i Aktivizmit synon të përmirësojë bashkëpunimin midis organizatave partnere, duke u fokusuar në aktivizmin dhe avokimin përmes artit dhe kulturës. Duke inkurajuar dhe kultivuar një komunitet aktivistësh rinorë për të drejtat e të rinjve, projekti synon të mundësojë që puna e të rinjve të fitojë njohje më të madhe, dhe në të njëjtën kohë të inkurajojë të rinjtë të iniciojnë ndryshime. Përmes programeve të përshtatura për trajnim, projekti do të pajisë punëtorët dhe organizatat rinore me njohuritë, aftësitë dhe vlerat e nevojshme për të punuar në mënyrë efektive për të rinjtë. Duke integruar qasjet artistike dhe kulturore, pjesëmarrësit e projektit do të frymëzohen për të adresuar në mënyrë krijuese sfidat sociale dhe për të krijuar ndryshime të gjera shoqërore. Projekti do të inkurajojë të rinjtë të kërkojnë të drejtat e tyre, të përfshihen në procese demokratike dhe të bëhen agjentë kryesorë të transformimit pozitiv në të gjithë Evropën. Përmes mundësive për rrjetëzim dhe mësim bashkëpunues të ofruara nga projekti, do të krijohet gjithashtu një platformë për aktivistët e ardhshëm të përkushtuar për promovimin e të drejtave të të rinjve.

Qëllimet e projektit:

– Punëtorët e rinj dhe aktivistët e rinj të njihen me teorinë dhe praktikën e aktivizmit, zhvillimin e tij gjatë gjithë historisë dhe ndikimin që ka në ndryshimet e brezave;
– Punëtorët dhe aktivistët e rinj duhet të inkurajohen të mendojnë për kulturën dhe artin si një mjet për t’iu përgjigjur sfidave dhe ndryshimeve shoqërore;
– Të sigurohet shkëmbim i praktikave të mira, njohurive dhe mësimeve të nxjerra;
– Të forcohet bashkëpunimi midis organizatave pjesëmarrëse.

Partnerët në projekt:

– Rrjeti Rinor Kroat
– Këshilli Rinor Kombëtar i Sllovenisë
– Këshilli Rinor Kombëtar i Serbisë
– Këshilli Rinor Kombëtar i Rumanisë
– Këshilli Rinor Kombëtar i Maltës

Periudha e zbatimit: shtator 2023 – dhjetor 2024
Donator: Komisioni Evropian

GREEN GENERATION: SCHOOLS ENGAGED FOR CLIMATE ACTION – GJENERATA E GJELBËR: SHKOLLA PËR VEPRIM KLIMATIK

Projekti “Gjenerata e Gjelbër – Shkolla për veprim klimatik” synon të inkurajojë komunitetet e shkollave të marrin një rol aktiv në veprimin klimatik, të përmirësojnë efikasitetin e energjisë dhe të promovojnë praktika të qëndrueshme. Përmes gamës së tij të larmishme të aktiviteteve, projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin, të forcojë kapacitetet dhe të nxisë bashkëpunimin, duke u përpjekur për një të ardhme të qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike dhe të pavarur nga burimet e energjisë në Ballkanin Perëndimor.

Projekti synon gjithsej 21 shkolla, nga komunat e mëposhtme: Berovë, Shtip dhe Çair në Maqedoninë e Veriut, Valjevë në Serbi, Gjakovë në Kosovë dhe Zhivinice, Lopare, Graçanicë në Bosnjë dhe Hercegovinë. Aktivitetet e projektit do të zbatohen në të gjitha shkollat: 21 fushata ndërgjegjësimi, gara shkollore, trajnime për ngritjen e kapaciteteve, zhvillimin e broshurave rajonale, një seri prej 3 forumesh.

Partnerët në projekt:

Belgrade Open School
Bonevet
RESET Center for sustainable energy transition Sarajevo

Periudha e zbatimit: gusht 2023 – në vazhdim
Donator: Fondacioni Shoqëria e Hapur

INDEPENDENCE OF YOUTH COUNCILS – PAVARËSIA E KËSHILLAVE RINORE

Projekti “Pavarësia e Këshillave Rinorë” synon të vlerësojë kapacitetin aktual të këshillave rinorë për të marrë pjesë në proceset vendimmarrëse në nivel kombëtar dhe lokal. Projekti analizon mbështetjen që këshillat rinorë marrin nga shteti dhe se si kjo marrëdhënie ndikon në pavarësinë e tyre, si dhe siguron përfaqësimin autentik të të rinjve në proceset demokratike.

Objektivat kryesore të projektit përfshijnë:

– Hulumtim mbi mjediset ligjore dhe administrative të këshillave rinore.
– Krahasimi i këtyre mjediseve midis vendeve të ndryshme.
– Mësimi nga praktikat e mira të bashkëpunimit midis këshillave rinorë dhe autoriteteve.
– Zhvillimi i një programi trajnimi për përmirësimin e kompetencave qytetare.
– Propozoni ndërhyrje në të gjithë BE-në duke përgatitur dokumente për politika publike.

Partnerët në projekt:

– Këshilli Rinor Kombëtar i Bullgarisë
– Këshilli Rinor Kombëtar i Serbisë
– Këshilli Rinor Kombëtar i Sllovenisë
– Këshilli Rinor Kombëtar i Letonisë
– Këshilli Rinor Kombëtar i Rumanisë
– Këshilli Rinor Kombëtar i Italisë
– Këshilli Rinor Kombëtar i Spanjës
– Këshilli Rinor Kombëtar i Qipros

Periudha e zbatimit: janar 2023 – qershor 2024
Donator: Komisioni Evropian

Virtual Internships for Inclusive Societies (VI4IS) – Praktika virtuale për shoqëritë gjithëpërfshirëse (PVShI)

Objektivi kryesor i projektit është të përmirësojë qasjen e të rinjve, veçanërisht atyre që kanë qasje në më pak mundësi, në programet e praktikës të zbatuara në kuadër të arsimit formal dhe joformal në Evropë. Projekti kontribuon në sigurimin e mundësive të barabarta për të gjithë të rinjtë për të zhvilluar aftësitë e nevojshme dhe për të fituar përvojë praktike, në mënyrë që të lehtësojë kalimin nga arsimi në tregun e punës dhe të sigurojë që të gjithë të rinjtë të kenë qasje në arsimin joformal të financuar në mënyrë adekuate për të gjitha nivelet.

Aktivitetet kryesore të projektit janë: një proces i gjerë konsultimi në nivel shtetëror, vlerësimi i praktikave virtuale, shkëmbimi i njohurive dhe praktikave të mira, në nivel shtetëror, por edhe ndërkombëtar (në nivel kombëtar dhe në nivel të BE-së, midis vendeve të BE-së dhe vende që nuk janë anëtare të BE-së), pilotimi i programeve të reja dhe përmirësimi ekzistues i praktikave virtuale në të gjithë Evropën.

Partnerët në projekt:

Serbi- Belgrade Open School (koordinator), Junior Achievement Serbia
Spanja – Xano Channel – Association for Community Development
Itali – Pixel – International Education and Training Institution
Belgjika – Junior Achievement Europe

Periudha e zbatimit: Dhjetor 2022 – aktual
Donator: Komisioni Evropian

GENDER GAP ACTION – ENABLING EQUAL OPPORTUNITIES FOR GIRLS AND YOUNG WOMEN IN NORTH MACEDONIA – MUNDËSI TË BARABARTA PËR VAJZAT DHE GRATË E REJA NË MAQEDONINË E VERIUT

Objektivi kryesor i projektit “Mundësi të Barabarta për Vajzat dhe Gratë e Reja në Maqedoninë e Veriut” është të mbështesë dhe inkurajojë vajzat dhe gratë e reja të moshës 15 deri në 29 vjeç në Maqedoninë e Veriut që të bëhen më aktive në shoqëri dhe të krijojnë qasje më të barabartë në mundësitë në jetën publike të vendit, në sektorin privat dhe kështu në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal dhe kombëtar. Projekti do të zhvillojë dhe krijojë produkte komunikimi që synojnë hendekun e pabarazisë gjinore për publikun e gjerë, duke edukuar publikun që të jetë i vetëdijshëm për rolet, normat dhe qëndrimet e njëanshme gjinore.

Aktivitetet kryesore të projektit janë: analizë e detajuar e sjelljes socio-ekonomike të vajzave dhe grave të reja, fushata online dhe offline për barazinë gjinore, ngritja e kapaciteteve të vajzave dhe grave të reja përmes trajnimeve për krijimin e politikave lokale dhe kombëtare, avokim dhe përfshirje të perspektivës gjinore, mbajtja e 20 ngjarjeve publike në qytete të ndryshme me tema të ndryshme të përshtatura për nevojat e vajzave dhe grave të reja, një seminar mbi gjininë në media me 10 shtëpitë mediatike më të mira, 10 iniciativa rinore lokale të udhëhequra nga vajza të reja, krijimi i strategjive lokale rinore për përfshirjen e vajzave dhe grave të reja në nivel lokal në 4 komuna, orientim dhe këshillim në karrierë për të paktën 200 gra të reja, program praktike dhe punë vullnetare për të paktën 200 gra të reja, krijimi i një aplikacioni celular për punë praktike në nivel kombëtar dhe rajonal.

Partnerët në projekt: Rrjeti Stella

Periudha e zbatimit: dhjetor 2022 – në vazhdim
Donator: Ambasada Britanike

YOUTH EMPOWERMENT INCUBATOR (YEI) – INKUBATOR PËR FUQIZIMIN E TË RINJVE (IFR)

Qëllimi kryesor i projektit është të rritë pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e të rinjve në nivel kombëtar dhe evropian. Projekti synon të forcojë kapacitetet e organeve përfaqësuese të të rinjve; të krijojë një platformë të përbashkët për shkëmbimin e praktikave të mira dhe mbështetjen në zhvillimin dhe avokimin e politikave rinore; të hartojë një pasqyrë gjithëpërfshirëse të praktikave pozitive në hartimin dhe avokimin e politikave rinore, që përmban mjete, mekanizma dhe burime të ndryshme të përdorura në mënyrë që të avokojë me sukses pjesëmarrjen më të madhe dhe më efikase të të rinjve, duke përsëritur kështu përvojat pozitive në nivel kombëtar.

Aktivitetet kryesore të projektit janë: gjashtë vizita studimore në Maqedoninë e Veriut, Estoni, Letoni, Serbi, Sllovaki dhe Belgjikë, paraqitja e praktikave të mira të dorës së parë, të bazuara në dëshmi që lidhen me Dialogun Rinor të BE-së dhe Qëllimet Evropiane të Rinisë, zhvillimin e politikave të shkurta, krijimin e fushatave të avokimit për ndryshimet e politikave, konferenca kombëtare mbi rëndësinë e Dialogut Rinor të BE-së dhe mësimet e nxjerra brenda projektit.

Partnerët e projektit:

Estoni – Këshilli Rinor Kombëtar Estonez
Letoni – Këshilli Rinor Kombëtar i Letonisë
Serbi – Këshilli Rinor Kombëtar i Serbisë
Sllovaki – Këshilli Rinor i Sllovakisë

Periudha e realizimit: Prill 2022 – në vazhdim
Donatori: Komisioni Evropian

YOUTH-INCLUSIVE LOCAL COMMUNITIES – KOMUNITETET LOKALE RINORE INKLUZIVE

Qëllimi kryesor i projektit është angazhimi i OSHC-ve rinore për të mbështetur komunitetet e tyre lokale, shfrytëzimi i mekanizmave ekzistues për pjesëmarrje në proceset e politikave dhe vendimmarrjes lokale që adresojnë nevojat e tyre dhe nevojat e përbërësve të tyre.

Aktivitetet kryesore të projektit janë: forcimi ikapaciteteve të organizatave rinore dhe këshillave rinore lokale përmes një sërë punëtorish, monitorimi i zbatimit të Ligjit për pjesëmarrje rinore dhe politika rinore, vlerësimi i inkluzionit rinor në vetëqeverisjet lokale në Maqedoninë e Veriut, prodhimi i rekomandimeve të politikave dhe mbështetja e iniciativave për avokimin e të rinjve që rrisin pjesëmarrjen e të rinjve në politikën publike.

Partnerët e projektit:

Fondacioni për Zhvillimin e Komunitetit Lokal Shtip
SFERA International Manastir
Platforma për Fuqizimin e të Rinjve YEP GOSTIVAR

Periudha e realizimit: Mars 2022 – në vazhdim
Donatori: Komisioni Evropian

Connecting Youth – Western Balkans Youth Cooperation Platform

Connecting Youth – Western Balkans Youth Cooperation Platform është iniciativë e Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Shqipërisë, mbështetur nga Fondacioni Hans Zajdel (Hanns Seidel). Qëllimi i platformës është tu ofrojë organizatave rinore, organizatave civile, lëvizjeve joformale, grupeve ose individëve të rinj nga i gjithë Ballkani Perëndimor, qendër për burime, ku do të mund të gjejnë partnerë për aktivitete të përbashkëta, këmbim të iniciativave, projekte rinore, hapësirë për diskutim për ide për bashkëpunim, inicimin e aktiviteteve të përbashkëta dhe këshillim. BB YCP gjithashtu ofron një gamë të gjerë të nismave ekzistuese, nacionale, rajonale dhe të mbështetura nga BE , të cilat kanë për qëllim të rinjtë dhe mbulojnë Ballkanin Perëndimor. Platforma fillimisht do të sigurojë funksionet e:- Repositoriumit të organizatave: organizata rinore, lëvizje, grupe informale, studiues të rinj, etj., të cilët mund të regjistrojnë profilin e tyre dhe të promovojnë aktivitetet e tyre;- Kërkimi i partnerëve: të gjithë përdoruesit e platformës që kanë nevojë të gjejnë kontakte në një prej vendeve për projektin e tyre të ardhshëm, mund të përdorin filtrat për të gjetur partnerin e duhur për idenë e tyre;- Qendër e Burimeve të Informacionit në lidhje me aktivitetet e ardhshme të RYCO-s.

Periudha e realizimit: Mars 2018 – aktuale

Youth Wiki (JuthUiki)

Youth Wiki (JuthUiki) paraqet online enciklopedi për politika rinore. Platforma është krijuar nga Agjencia Ekzekutive për Arsim, Veprimtari Audio- Vizuale dhe Kulturë pranë Komisionit Evropian. Bëhet fjalë për bazë gjithëpërfshirëse të të dhënave për strukturat kombëtare, politika dhe aktivitete të cilat kanë të bëjnë me të rinjtë. Maqedonia është një nga 29 shtetet evropiane të cilat i analizojnë politikat kombëtare për të rinj, në ndara në 9 kapituj: menaxhim me politikat rinore, aktivitete për punë vullnetare, punësim dhe sipërmarrësi, inkluzion social, pjesëmarrje, arsim dhe trajnim, shëndet dhe mirëqenie, kreativitet dhe kulturë dhe të rinjtë dhe bota. Bartës i projektit është Agjencia Kombëtare për Programe Arsimore Evropiane dhe Mobilitet, ndërsa Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë punon në analizimin dhe përditësimin e kapitujve të platformës.

Periudha e realizimit: tetor 2018 – në vijim
Donator: Komisioni Evropian

MLADI.MK

MLADI.MK është ueb platformë për informim rinor, e iniciuar de themeluar nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) në mars të vitit 2016. Mladi.mk mundëson hapësirë për komunikim të drejtpërdrejtë ndërmjet organizatave, institucioneve dhe të rinjve, për promovimin e mundësive të ndryshme dhe shpërndarjen e informacioneve relevante.  Për momentin, platformën e përdorin 62 organizata, të cilat nëpërmjet profileve të tyre të krijuara në Mladi.mk publikojnë thirrje dhe mundësi për arsim, ndërtim plotësues, punë vullnetare, stazhim, punë, konkurse dhe evenimente, në vendin tonë dhe jashtë vendit.  Mladi.mk mund ta vizitoni nëpërmjet disa kanaleve: ueb faqe, aplikacion në celular mladi.mk (e qasshme për iOS dhe Android telefonë celularë) dhe faqen me emrin e njëjtë në Facebook. Ueb faqja Mladi.mk u mbështet nga Projekti i USAID për shoqëri civile, implementuar nga Fondacioni Shoqëri e Hapur Maqedoni, ndërsa krijimi i aplikacionit Mladi.mk u mbështet nga Ambasada e Britanisë në Shkup, në kuadër të projektit “Pjesëmarrje rinore”.

Periudha e realizimit: 2016 – në vijim

Eurodesk (Еurodesk)

Eurodesk është rrjet rinor informativ, zyrtarisht i pranuar si organizatë për mbështetjen e Erazmus + (2014 – 2020). Për momentin është e pranishme në 35 vende, përkatësisht në 37 zyra dhe ka 1098 multiplaerë në Evropë. Qëllimi kryesor i këtij rrjeti është të rrisë vetëdijen e të rinjve për mundësitë për mobilitet dhe t’i inkurajojë të bëhen qytetarë aktivë. Si Eurodesk Qendra Informative, KRNM ka mundësi të marrë pjesë në krijimin e përmbajtjeve për Portalin Rinor Evropian. Portali Rinor Evropian, ofron informacione evropiane dhe kombëtare dhe mundësi të cilat janë në interes të të rinjve të cilët jetojnë, mësojnë dhe punojnë në Evropë. Në këtë portal, shpërndahen të dhëna nga 34 vende dhe është i qasshëm në 28 gjuhë.

Periudha e realizimit: Prill 2018 – në vijim

Projekte të përfunduara

Social Entrepreneurship for Youth Employment – Sipërmarrja Sociale për Punësimin e të Rinjve

 

Qëllimi kryesor i projektit është të inkurajojë fuqizimin ekonomik dhe zhvillimin e ndërmarrjeve sociale të udhëhequra nga të rinjtë. Nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, projekti do të ofrojë mundësi për ngritjen e kapaciteteve për të rinjtë e papunë, ndërsa njëkohësisht do t’i udhëheqë nëpër një proces të vetëzhvillimit dhe rritjes në fushën e sipërmarrjes sociale si një mënyrë moderne e vetëpunësimit. 

Projekti synon të krijojë një mjedis të favorshëm për sipërmarrjen sociale të të rinjve, i cili do të reduktonte papunësinë tek të rinjtë; për të forcuar kompetencat dhe kapacitetet e të rinjve të rrezikuar; për të promovuar sipërmarrjen sociale të udhëhequr nga të rinjtë; përfshirja e të rinjve në ndërmarrjet sociale si dhe ofrimi i hapësirës për mbledhjen e mjeteve për zbatimin e ideve të reja për ndërmarrjet sociale. 

Aktivitetet kryesore të projektit janë: analiza e detajuar e sipërmarrjes sociale, ngritja e kapaciteteve përmes trajnimit të aftësive të buta, sipërmarrja, mbledhja e mjeteve dhe përfshirja e komunitetit, mbështetja financiare për ndërmarrjet sociale, platforma për mbledhjen e mjeteve në internet, e cila do të shërbejë gjithashtu si qendër kombëtare burimore për sipërmarrjen sociale si dhe krijimi i një Plani Kombëtar të Veprimit për Punësimin e të Rinjve 2022-2025.

Periudha e realizimit: 15 dhjetor 2021 – dhjetor 2023
Donator: Komisioni Evropian

Reinforcement of support structures for NEETs in the entrepreneurial field – Përforcimi i strukturave NEET rinore në fushën e sipërmarrjes

Projekti “E4NEETs” – “Forcimi i strukturave për mbështetje të NEET të rinjve në fushën e sipërmarrjes”, ka për qëllim të rrisë qasjen në sipërmarrje për të rinjtë pjesë e grupit NEET (të cilët nuk janë të punësuar, as të përfshirë në arsim apo trajnim).

Projekti do të ofrojë gjithashtu mundësi për profesionistët që punojnë me NEET të rinjtë pa ekspertizë specifike për sipërmarrje sociale. Aktivitetet bazë dhe të planifikuara të projektit do të krijojnë kushtet e nevojshme për forcimin e aftësive të profesionistëve që punojnë me NEET të rinjtë përmes informimit mbi sipërmarrjen dhe sipërmarrjen sociale dhe trajnimeve për të udhëhequr dhe mbështetur më mirë të rinjtë drejt sipërmarrjes.

Rezultatet e pritshme të projektit janë: fitimi i aftësive të reja për sipërmarrje dhe sipërmarrje sociale për profesionistët që punojnë me NEET të rinjtë; ndërgjegjësimi i NEET të rinjve për sipërmarrjen dhe sipërmarrjen sociale; rritjen e ndërgjegjësimit të politikë-bërësve dhe drejtuesve të kompanive për përfitimet e përfshirjes së NEET të rinjve; përhapja transnacionale e këtyre metodave novatore në të gjithë Evropën dhe zonën e Mesdheut.

Periudha e zbatimit: Nëntor 2021 – dhjetor 2023

Donator: Komisioni Evropian

Balkans Youth: Linking Education, Abilities and Partnership Potential in Regional Employment Practic – Rinia e Ballkanit: Lidhja e arsimit, aftësive dhe potencialit të partneritetit në praktikat rajonale të punësimit

Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në mundësitë për sipërmarrje rinore dhe të forcojë perspektivat e punësimit të të rinjve në Ballkanin Perëndimor.

Aktivitetet kryesore të projektit janë: konferenca kombëtare për sipërmarrje, trajnime për ndërtimin e kapaciteteve, webinar dhe mentorimi i OShC-ve (Organizatave të Shoqërisë Civile), promovimi i pjesëmarrjes së kompanive studentore në sistemet arsimore të Ballkanit Perëndimor, dokumenti rajonal i politikave publike, job shadowing për OSHC-të, vizitë studimore. Përmes këtij projekti, do të ketë mundësi për mentorim dhe sub-grantim të organizatave të shoqërisë civile dhe kompanive studentore.

Grupet e synuara të projektit janë kompanitë studentore, të rinjtë dhe studentët, organizatat e shoqërisë civile, mësuesit, shkollat e mesme, parlamentet, dhomat ekonomike dhe vendimmarrësit.

Partnerët e projektit:
Serbia  – Junior Achievement Serbia, Western Balkans Institute
Shqipëria – Junior Achievement of Albania
Turqia  – JA Turkey
Bosnja dhe Hercegovina – Social Innovation Incubator MUNJA
Mali i Zi – Student Business Association
Belgjika – JA Europe

Periudha e realizimit: 1 Mars 2020 – 28 Shkurt 2023
Donatori: Komisioni Evropian

 

MLADIHUB – BUILDING EMPLOYMENT SKILLS, COMPETENCIES AND NETWORKING FOR YOUTH – MLADIHAB- NDËRTIM I SHKATHTËSIVE PËR PUNËSIM, KOMPETENCA DHE MUNDËSI PËR RRJETËSIM PËR TË RINJTË

Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në zhvillimin profesional dhe pavarësinë ekonomike të të rinjve përmes një sistemi të qëndrueshëm për ndërtimin e shkathtësive dhe kompetencave të përshtatura me nevojat e tregut të punës. Projekti do ta arrijë këtë qëllim përmes tre komponentëve: 

  1. Ndërtimin e shkathtësive praktike tek të rinjtë që do tu ndihmojë të gjejnë punë përkatëse;

  2. Krijimin e mundësive për lidhjen e të rinjve me punëdhënësit dhe

  3. Sigurimin e mbështetjes për të rinjtë, për përfshirje në tregun e punës dhe mundësi për zhvillimin e tyre personal dhe profesional.

Në kuadër të projektit do të ofrohen disa lloje të mbështetjes për të rinjtë, të përshtatura me nevojat dhe interesat e tyre, si: lidhja me punëdhënësit dhe mbulimi i kompensimit për kryerjen e punës praktike; tutorim në punën e projekteve; mentorim për lehtësim për hyrje në tregun e punës dhe për fillimin e biznesit personal. Gjithashtu, do të hapen tre qendra të reja, të cilat, përveç qendrës në Shkup, do të ofrojnë një gamë të gjerë mundësish për të rinjtë. Këto qendra do të hapen në Shtip, Manastir dhe Tetovë.

Periudha e realizimit: Qershor 2021 – aktualisht
Donator: Ambasada Britanike

“Mbështetje e reformave zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut”

“Mbështetja e reformës zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut” është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe ka për qëllim të mbështesë proceset zgjedhore demokratike dhe të besueshme, të cilat lehtësojnë pjesëmarrjen politike dhe integrimin social me atë që votuesve ju mudnësojnë të zgjehdin përfaqësuesit e tyre dhe nga ata të kërkojnë llogaridhënie. Aktivitetet kryesisht synojnë tre target grupe të ndryshme, si vijon: administrata zgjedhore, partitë politike dhe sektori civil. Projekti është implementuar nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) në partneritet me Këshillin Rinor Nacional të Maqedonisë.

Periudha e realizimit: gusht 2019 – shkurt 2022
Donator: Zyra Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)

Civic Engagement Project (CEP) – Projekt për pjesëmarrje qytetare

Civic Engagement Project (CEP) – Projekt për pjesëmarrje qytetare paraqet iniciativë pesëvjeçare për mbështetjen e sektorit civil maqedonas dhe organizatat rinore të cilat I përfshijnë qytetarët, sektorin privat dhe instituconet qeveritare, si dhe palët e interesuara për çështje me interes publik. Në kuadër të projektit KRNM organizoi program LEAD (Linking, Engagement, Advocacy, Development) i cili ju mundëson të rinjve të motivuar, të fitojnë shkathtësi që të punojnë nëkuadër të komuniteteve të tyre. Gjithashtu, LEAD ju mundëson të rinjve të marrin pjesë në jetën publike dhe proceset e vendimmarrjes për çështje të cilat ndikojnë në jetën e tyre, mbi komunitetet dhe në përgjithësi mbi shoqërinë në Maqedoni. Projekti për pjesëmarrje qytetare është implementuar nga Ist Uest Menaxhment Instituti (East West Management Institute – ЕWMI), në partneritet me katër organizata qytetare: Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis”, Asociacioni për Iniciativa Demokratike (AID), Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni (FSHHM) dhe Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM).

Periudha e realizimit: Shtator 2016 – në vijim
Donator: USAID (USAID)

MladiHUB-Digital Youth – MladiHAB – Rinia digjitale

MladiHUB-Digital Youth – MladiHAB – Rinia digjitale është project me të cilin të rinjve ju ofrohet qasje në trajnime për shkathtësi digjitale dhe shkathtësi të buta në këmbim të punës me dobi të përgjithshme. Në varësi të shkathtësive dhe interesave të tyre, si dhe nga nevojat e komunitetit ku jetojnë, të rinjtë marrin pjesë në iniciativa të ndryshme me dobi të përgjithshme dhe në këtë mënyrë fitojnë trajnime nga provajderë të certifikuar dhe mundësi për rrjetësim dhe përovjë jetësore. Deri në fund të projektit, të rinjtë në vendint tonë do të kenë edhe platformë nëpërmjet të së cilës do të fitojnë dhe do të përmirësojnë shkathtësitë e tyre digjitale dhe t’i përgjigjen transformimit digjital të ekonomisë. E gjithë kjo do të përmirësojë mundësitë e tyre për punësim, do të promovojë inovacionin, do të kontribuojë për emancipimin ekonomik të të rinjve dhe do të përmriësojë gjendjen ekonomike në vend.

Periudha e implementimit: maj 2019 – mars 2021
Donator: Ambasada e Britanisë në Shkup

(re) formimi studentor

Organizimi studentor është tema kryesore për studentët në periudhën e fillimit të vitit të tyre akademik. Me miratimin e ligjit të ri për arsimin e lartë, u bë reformë në organizimin studentor. Studentët nuk janë mjaftueshëm të informuar për modelin e ri të organizimit studentor, ndërsa universitetet janë të obliguara të vendosin të njëjtin që në fillim të vitit të ri akademik. Për këtë shkak, duhet të monitorohet i gjithë procesi i vendosjes së modelit të ri të organizimit studentor, nga informimi i studentëve, nëpërmjet procesit zgjedhor të përfaqësuesve studentorë deri në themelimin e Kuvendeve të fakulteteve dhe universiteteve dhe organe për mbrojtjen e të drejtave të studentëve. Ky projekt do të adresojë pikërisht çështjen e organizimit studentor dhe do të monitorojë procesin e vendosejes së modelit të ri të organizimit studentor në tre universitete shtetërore – UGD, UKO dhe Universiteti i Tetovës. Me projektin do të inkurahohet pjesëmarrje aktive e studentëve në këto procese, nëpërmjet informimit të tyre më të madhe dhe motivimit për përfshirje në proceset e vendimmarrjes dhe përfaqësimin e studentëve në organet universitare. Nëpërmjet zhvillimit të planit të detajuar për përfaqësim dhe koordinim ndërmjet partnerëve të projektit do të iniciohet fushatë për organizim studentor që do të informojë studentët për të drejtat e tyre dhe mundësitë të marrin pjesë në punën e universitetit, por edhe për modelin e ri të organizimit studentor. Duke pasur parasysh këtë, organizata anëtare të KRNM-së, tani më punojnë në përfaqësimin e organizimit studentor të UKM, KRNM së bashku me organizatat – anëtarë të përfshira me këtë projekt do të punojë në informim dhe përfaqësim për zgjedhje studentore transparente dhe organizim studentor në universitetet shtetërore në Shtip, Manastir dhe Tetovë. Gjatë kësaj, konsultime dhe koordinime të vazhdueshme do të bëhen edhe me orgazniatat – anëtare të cilat punojnë në fushën e njëjtë në UKM.

Muaji i implementimit: Tetor 2019 – mars 2020
Donator: Fondacioni Shoqëri e Hapur Maqedoni

WeB4YES (Western Balkan Civil Society Organisations for Youth Employment Support – Organizata qytetare të Ballkanit Perëndimor për mbështetje për punësimin e të rinjve)

WeB4YES (Western Balkan Civil Society Organisations for Youth Employment Support – Organizata civile të Ballkanit Perëndimor për Mbështetje për punësim rinor) paraqet iniciativë në nivel rajonal qëllimi i së cilës është të sigurojë qasje ndër sektoriale inovative dhe të ofrojë opsione për përmirësimin e mundësisë për punësimin e të rinjve nga rajoni i Ballkanit perëndimor. Projekti ka për qëllim të fokusohet në gjetjen e zgjidhjes për sfidat aktuale të cilat rezultojnë nga bashkëpunimi i pamjaftueshëm ndërmjet palëve të interesuara nga shoqëria civile dhe autoritetet qeveritare në vendet e Ballkanit Perëndimor, në proceset politike dhe miratimin e vendimeve në drejtim të proceseve reformuese të cilat janë në lidhje me papunësinë e të rinjve. Projekti, ndër të tjerat ka për qëllim edhe të përforcojë palët e interesuara të shoqërisë civile me qëllim ato të japin kontribut të konsiderueshëm në zgjidhjen e shumë çështjeve nga fusha e punësimit dhe sipërmarrjes nëpërmjet aktiviteteve të tyre për përfaqësim dhe mbikëqyre në nivel nacional, rajonal dhe lokal dhe në këtë mënyrë të vendosin fokus më të madh mbi nevojat e qytetarëve të rinj në krijimin e politikave. Koordinatori i Projektit është Shkolla e Hapur e Beogradit, ndërsa partnerë të projektit janë: Shoqëria jashtë kufijve (Tiranë, Shqipëri), Shoqata për Prosperitet Demokratik – ZID ( Podgoricë, Mali i Zi), Instituti për Zhvillimin e të Rinjve KULT ( Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë) OJQ Lens ( Prishtinë, Kosovë*), Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë ( Shkup, Maqedoni) dhe Qendra Ndërkombëtare Olof Palme (Stokholm, Suedi).

Periudha e realizimit: dhjetor 2017 – janar 2021
Donator: Komisioni Evropian

Inspiro pjesëmarrjen e të rinjve

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte të promovojë procesin e dialogut strukturor si vegël efikase për dialogun e të rinjve dhe vendimmarësve dhe të rrisë interesin e të rinjve të përfshihen në mënyrë aktive në shoqëri. Arritja e qëllimit kryesor u realizua nëpërmjet organizimit të procesit nacional konsultativ, me qëllim të sigurohen informacione dhe mendime nga të rinjtë, nga Maqedonia, për prioritetet e Bashkimit Evropian dhe rekomandime gjatë procesit të përpilimit të strategjisë së re rinore të Bashkimit Evropian. Në mënyrë plotësuese, qëllimi i këtij projekti është të vendosë kulturë politike të pjesëmarrjes dhe konsultim ku të rinjtë do të japin mendimin e tyre në lidhje me tema të cilat i tangojnë, në mënyrë të strukturuar dhe të organizaur.

Rezultati më i madh nga projekti është fakti se në bazë të dokumentit të pozitës, për themelimin e trupit për bashkëmenaxhim dhe dialog të strukturar, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, miratoi vendim për themelimin e grupit të punës për krijimin e modelit për bashkë menaxhim dhe dialog të strukturuar. Me themelimin e këtij trupi, Maqedonia do të jetë shteti i parë i Ballkanit Perëndimor i cili ka grup pune kombëtar për Dialog të strukturuar i cili do të kontribuojë për rritjen e cilësisë së politikave rinore në Maqedoni.

Periudha e realizimit: shkurt 2018 – maj 2018
Donator: Agjencia Nacionale për Programe Arsimore Evropiane dhe Monilitet, Erazmus, KA 3

Mobilizing Social Action Through Grassroots Initiatives

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, në kuadër të fushatës “Lëviz me gisht” mbështeti shoqata qytetare dhe grupe joformale të qytetarëve gjatë zbatimit të iniciativave në nivel lokal. Qëllimi kryesor i kompanisë ishte të rritet vetëdija publike në lidhje me mundësitë e ndryshme për ndryshimet shoqërore të cilat janë në fushën e çdo individi, si dhe të ofrojnë ide dhe mundësi për kontribut ndaj aktiviteteve specfike në kuadër të komunitetit në të cilin qytetarët mund të përfshihen në mënyrë individuale, por edhe kolektive.

Periudha e realizimit: Tetor 2016 – tetor 2017

Fushata #ИзбориСе #Zgjidh

Qëllimi i këtij bashkëpunimi ishte vendosja dhe përforcimi i dialogut ndërmejt partive politike, organizatave qytetare dhe pushtetit lokal për sigurimin e procesit inkluziv për krijimin e politikave rinore. Fushata #ИзбориСе#Zgjidh, parashihte disa aktivitete, të cilat ishin në drejtim të zgjedhjeve lokale në Maqedoni, të cilat u mbajtën në vitin 2017, si vijon: takime rajonale konsultative me të rinj, forume rinore publike dhe realizim i fushatës publke dhe mediatike nëpërmjet përfshirjes së aktivistëve rinor në nivel lokal në aktivizimin e popullatës në nivel lokal.

Periudha e realizimit: Tetor 2016 – tetor 2017
Donator: Instituti Nacional Demokratik për Punë Ndërkombëtare (NDI)

Projekt “Me shkathtësi drejt mundësive për të rinjtë”

“Me shkathtësi drejt mundësive për të rinjtë” është projekt qëllimi kryesor i të cilit ishte të rrisë mundësitë për punësimin e të rinjve dhe të nxisë integrimin e tyre në tregun e punës.

Periudha e realizimit: qershor 2016 – prill 2017
Donator: Ambasada e Britanisë në Shkup

Projekt “Monitorim i Plan veprimit të Strategjisë për të Rinj të Komunës Qendër 2015 – 2017”

Qëllimi kryesor i projektit ishte inkurajimi i transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve lokale nëpërmjet monitorimit të Plan veprimit për strategjinë lokale për të rinj të Komunës Qendër për periudhën 2015 – 2017. Monitorimi i Plan veprimit të Stratëgjisë për të rinj të Komunës Qendër mundësoi këqyrje të detajuar gjatë implementimit të plan veprimit i cili është i rëndësishëm për zhvillimin e mëtutjeshëm të aktiviteteve të cilat janë në pajtim me Stratëgjinë për të rinj në Komunën Qendër. Raporti nga monitorimi si dhe rekomandimet kanë për qëllim të ndihmojnë në krijimin e plan veprimeve të ardhshme të cilat kanë të bëjnë me Strategjinë për të rinj të Komunës Qendër si dhe zhvillimin plotësues të Strategjisë në tërësi. Kjo do të sigurojë rrugë më të mirë drejt realizimit të vizionit dhe misionit të Stratëgjisë dhe njëkohësisht do të avancojë cilësinë e jetës së të rinjve nga Komuna Qendër.

Periudha e realizimit: korrik 2016 – dhjetor 2016
Donator: Fondacioni Shoqëri e Hapur Maqedoni

“Organizimi rinor”

Projekti kishte për qëllim kryesor inkurajimin e shoqërimit rinor dhe përforcimin e kapaciteteve të organizatave rinore të veprojnë si gjeneratorë të aktivizmit qytetar dhe rinor.

Periudha e realizimit: janar 2014 – qershor 2014
Donator: Projekt i USAID për shoqëri qytetare, i menaxhuar nga FSHHM

“Analizë e politikave rinore në Maqedoni”

Projekti inicioi rishikim të politikave rinore në Maqedoni, me qëllim të vlerësojë gjendjen aktuale me politikat rinore dhe të japë udhëzime dhe perspektiva në përforcimin e pjesëmarrjes rinore dhe organizatave rinore në proceset e krijimit të politikave. Nëpërmejt të njëjtit u adresua nevoja për rritjen e transparencës në proceset e krijimit të politikave për të rinj. Në kuadër të këtij projekti u realizua hulumtimi për politika rinore nëpërmjet analizës së pyetësorit dhe fokus grupeve, si dhe konferenca nacionale “Politika rinore dhe pjesëmarrja e të rinjve në proceset e krijimit të politikave”. Me këtë konferencë u mundësua dialog ndërmjet palëve të interesuara për mekanizmat e pjesëmarrjes rinore dhe u përpiluan rekomandime për përmirësimin e këtyre proceseve. Si rezultat i projektit rezultoi publikimi “Analizë e politikave rinore në Maqedoni”.

Periudha e realizimit: qershor 2014 – nëntor 2014
Donator: Fondacioni Fridrih Ebert dhe Fondacioni Konrad Adenauer

“Arsim qytetar rinor”

Projekti kishte për qelli të risë kapacitetet e të rinjve për pjesëmarrje në jetën publike dhe politike në Maqedoni nëpërmjet implementimit të trajnimeve për arsim qytetar.

Periudha e realizimit: maj 2014 – dhjetor 2014
Donator: Ambasada e Britanisë në Shkup

“Inspiro pjesëmarrje rinore”

Projekti kishte të bëjë me promovimin e KRNM-së në nivel kombëtar dhe zbatimin e dy hulumtimeve të cilat e analizonin hulumtonin nevojën e organizatave anëtare të KRNM-së për ndërtimin e kapaciteteve të tyre, si dhe nevojat e të rinjve në nivel lokal. Nëpërmjet aktiviteteve të projektit u ndihmua të rritet vetëdija për qëllimet strategjike të KRNM-së ndërmjet organizatave anëtare, të rinjve, institucioneve dhe publikut, ndërkaq me qëllim KRNM të pozicionohet si trup përfaqësues i të rinjve.

Periudha e realizimit: shkurt 2015 – prill 2015
Donator: Ambasada e Britanisë në Shkup

“Pjesëmarrje Rinore”

Qëllimi kryesor i projektit ishte pozicionimi i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë si trup përfaqësues i të rinjve, përgjegjës për krijimin dhe promovimin e politikave rinore. Nëpërmjet projektit u realizuan 11 trajnime për përforcimin e kapaciteteve të organizatave anëtare të KRNM-së dhe organizatave rinore në Maqedoni, u formua Grupi Rinor Inspirues MK dhe u krijua aplikacion për celular për mladi.mk.

Periudha e realizimit: mars 2015 – maj 2016
Donator: Ambasada e Britanisë në Shkup

“Informim Rinor”

Qëllimi kryesor i projektit ishte inkurajimi i rrjetësimit ndërrajonal i organizatave rinore si dhe përmrësimi përkatësisht rritja e informimit rinor nënivel nacional. Projekti inicioi partneritete / rrjete të përhershme ndërmjet organizatave të rajoneve të njëjta, por ajo që është më e rëndësishme edhe nga rajone të ndryshme në Maqedoni. Nëpërmjet këtij projekti u krijua ueb platforma mladi.mk që paraqet informator rinor, përkatësisht platformë për bashkëpunim të drejtpërdrejtë ndërmjet të rinjve dhe organizatave rinore, gjenerues i informacioneve për të rinj nga fusha të ndryshme, agregat dhe filtër i informacioneve të cilat shpërndahen tek të rinjtë. Nëpërmjet këtij projekti u hap zyra rajonale në Rajonin Juglindor të Maqedonisë.

Periudha e realizimit: maj 2015 – mars 2016
Donator: Projekt i USAID për shoqëri qytetare, i impelmentuar nga FSHHM

AKTIVË SOT – Vegla për zbatimin e politikave rinore

“AKTIVË SOT – Vegël për zbatimin e politikave rinore” është projekt i cili kishte për qëllim të grumbullojë shtatë vendet e Evropës Juglindore (Bosnën dhe Hercegovinën, Serbinë, Maqedoninë, Malin e Zi, Turqinë, Bullgarinë dhe Italinë) me qëllim të hulumtohen çështje në lidhje me implementimin e politikave rinore. Projekti përfshiu edhe vegla të cilat këshillat rinore dhe organizatat rinore mund t’i përdorin në kuadër të punës ndërkombëtare rinore, si dhe përfshirjen e të rinjve në procesin e vendimmarrjes.

Periudha e realizimit: dhjetor 2017 – mars 2019
Donator: Komisioni Evropian, programi Erazmus, veprimi kryesor 2 (K2)

Projekt “Edukim Mediatik për të Rinj”

Projekti “Edukim Mediatik për të Rinj” ëhstë projekt të cilin KRNM si pjesë e Koalicionit për edukim mediatik e realizoi në partneritet me Radio MOF, ndërsa u financua nga Shkolla e Lartë për Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun. Projekti përfshiu trajnime për edukim mediatik për gjithsej 60 të rinj të grup moshës prej 16 – 25 vjeç, nga tre qytete Shkup, Veles dhe Tetovë. Projekti i targetoi të rinjtë të cilët kishin interes për mendim kritik, edukim mediatik dhe gazetari dhe vetëdija e të cilëve, për edukim mediatik nuk ekzistonte përkatësisht ishte në nivel të ulët, por kishin interes të marrin pjesë në shpërndarjen cilësore të qëndrimeve dhe ideve të tyre, si dhe të referojnë për ngjarje dhe ndodhi qëllimi përfundimtar i të cilave është të shkaktojnë ndryshim shoqëror. Gjatë trajnimeve dyditore nëpërmjet ushtrimeve teorike dhe praktike, fituan njohuri për edukim mediatik, propagandë dhe dallimin ndërmjet gazetarisë etike dhe joetike, fituan dije për teknikat gazetareske dhe u trajnuan për përpilimin e koncepteve për audio dhe video lajme, tregime hulumtuese, nën kaste, radio emisione. Përpos trajnimeve për edukim mediatik për të rinjtë, u parashikua edhe trajnim për komunikim me publikun, dedikuar për përfaqësuesit e organizatave qytetare të cilat dëshirojnë të avancojnë shkathtësitë e tyre për komunkime dhe marrëdhënie me publikun. Qëllmi kryesor i këtij trajnimi ishte udhëzimi tematik i marrëdhënieve me publikun dhe mënyrat në të cilat organizatat qytetare i shpërndajnë informacionet deri te target grupet të cilat çojnë drejt ndryshimit shoqëror.

Periudha e realizimit: qershor 2017 – janar 2018
Donator: Shkolla e Lartë për Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun në kuadër të projektit “Edukim Mediatik në Epokën e Prurjes së Informacioneve: Themelim i Koalicionit për Edukim Mediatik”

Sesioni studimor: Removing barriers for youth civil society to organize itself and participate – The role of National Youth Councils in the youth policy development

Sesioni studimor “Removing barriers for youth civil society to organize itself and participate – The role of National Youth Councils in the youth policy development”, u organizua me qëllim të shkëmbehen informacione, ide dhe propozime për avancimin e pozitës së organizatave qytetare në shoqëri, të identifikohen sfidat ekzistuese dhe të shqyrtohen vegla të ndryshme innovative për tejkalimin e sfidave ekzistuese të të rinjve që të marrin pjesë dhe të organizohen. Në sesion morrën pjesë përfaqësues të Këshllit Rinor Nacional, organizata rinore ndërkombëtare, organizata rinore nacionale, përfaqësues të Forumit Rinor Evropian dhe Këshillit të Evropës, me çka u sigurua konteksti lokal, nacional dhe evropian i ngjarjeve rinore. Sesioni studimor u organizua në partnertet me Këshillat Rinor Nacinal të Serbisë, Rumunisë, Ukrainës, Polonisë dhe Hungarisë, ndera është mbështetur nga Forumi Rinor Evropian dhe u financua nga Këshilli i Evropës.

Periudha e realizimit: janar 2018 – tetor 2018
Donator: Komisioni Evropian

Pse Ligj për të rinjtë në RM?

Pse Ligj për të rinjtë në RM? është projekt të cilin Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë e realizoi në partneritet së bashku me organizatat anëtare: Unioni i skautëve të Maqedonisë, Qendra për Dialog Ndërkulturor, Këshilli për Parandalimin e Delikuenës së të Miturve – Kavadar, Qendra Kulturore Rinore Manastir, AKVA – Strugë, Qendra për Zhvillim dhe Avancim të Jetës Publike – Tetovë, Fondacioni për Zhvillimin e Komunitetit Lokal – Shtip dhe Qendra Rajonale për Zhvillim Shoqëror – Gjevgjeli. Projekti ka për qëllim t’i informojë dhe edukojë të rinjtë për nevojat dhe përfitimet nga ekzistimi i Ligjit për të rinj në Republikën e Maqedonisë. Arritjen e qëllimit ky projekt do ta parashikojë nëpërmjet mbajtjes së 16 unëtorive edukative për të rinj në tetë rajonet statistikore në vend.

Periudha e realizimit: maj 2018 – prill 2019
Donator: Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni

The Balkan Girl Power Project

The Balkan Girl Power Project është project, qëllimi kryesor I të cilit është të sigurojë trajnim dhe këshillim për përpunimin e fotografive të cilat shprehin qëndrimet, perspektivat dhe idetë e vajzave nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Aktivitetet në kuadër të The Balkan Girl Power Project projektit, do të rezultojnë me dukshëmrinë më të madhe të perspektivave të vajzave nga Ballkani Perëndimor për të ardhmen e vendeve të tyre në Bashkmin Evropian, vendosjen e rrjetit joformal me më tepër se 100 vajza të cilat në mënyrë active marin pjesë në projekt, si dhe edukimin e vajzave për shkathtësi kreative dhe vegla për mendim kritik për rolin e tyre në shoqëri dhe në formësimin e të ardhmes në vendet e tyre dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Periudha e realizimit: korrik 2018 – mars 2019
Donator: Fond për Ballkanin Perëndimor

FABUSS (FAmily BUsiness Successful Succession – Trashëgim i suksesshëm i biznesit familjar)

FABUSS (FAmily BUsiness Successful Succession – Trashëgimi i suksesshëm i biznest familjar) është prjojekt rinor ERAZMUS 24 mujor i cili synon t’ju ndihmojë të rinjve në lidhje me bizneset familjare të aftësohen për trashëgim efikas të biznesit. Grupin e synuar e përbëjnë persona të moshës 18 deri në 35 vjeç të cilët dëshirojnë të trashëgojnë biznesin familjar në moment të caktuar në të ardhmen. Këta persona me aspirata për trashëgim kanë nevojë për shkathtësi dhe dije për zhvillimm efikas të biznesit nëpërmjet implementimit të strategjive inovative, përfshirë edhe zgjeriminn e tregjeve të tyre nëpërjet rrjetësimitë dhe bashkëpunimt me ndërmarrje të ngjashme në vende të tjera.
Rezultatet kryesore të projektit janë:

  1. Identifikimi dhe analiza e nevojave rajonale në fushën e trashëgimit familjare të biznesit dhe sipërmarrësisë rinore;

  2. Krijimi dhe implementimi i veglës interne, e-platforma për mësim dhe përmirësimin e nivelit të shkathtësive sipërmarësë, të nevojshme në procesin e trashëgimit të biznesit familjar;

  3. Mbështetje dhe lehtësim i planifikimit strategjik të ndërmarrjeve familjare, të bazuara mbi procese reale për zbutjen e rreziqeve nga mos suksesi në trashëgimin e tyre dhe menaxhimin me biznesin familjar.

Periudha e realizimit: shkurt 2017 – mars 2019
Donator: Komisioni Evropian