Aplikon për anëtarësim

Të jesh pjesë e familjes maqedonase të organizatave rinore do të thotë të jesh pjesë e Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, i cili transmeton zërin autentik të të rinjve në një mënyrë të organizuar dhe të artikuluar te politikëbërësit dhe vendimmarrësit. Të jesh pjesë e Këshillit Rinor Nacional do të thotë:

 • Aksion i përbashkët për të përmirësuar standardin e jetesës së të rinjve në Maqedoni;
 • Forcimi i kapaciteteve të organizatave anëtare;
 • Mbështetje në zhvillimin e organizatave anëtare përmes burimeve që disponon Këshilli;
 • Shfrytëzimi i qendrës së trajnimit të Këshillit.

Organizata që aplikon për anëtarësim në KRNM është e detyruar të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Formulari i plotësuar – aplikimi për anëtarësim;
 2. Statuti;
 3. Gjendja aktuale (jo më e vjetër se gjashtë muaj);
 4. Skema organizative;
 5. Raportet vjetore narrative dhe financiare për dy vitet e fundit;
 6. Provë për convokimin e seancës së Asamblesë së Përgjithshme ose të një organi drejtues tjetër më të lartë;
 7. Vendimi për anëtarësim në KRNM nga një organ i autorizuar për të marrë atë vendim në përputhje me Statutin dhe aktet e brendshme të paraqitësit;
 8. Programi i punës sipas të cilit organizata do të realizojë aktivitetet e saj në periudhën e ardhshme, për të paktën gjashtë muaj.

 

Dërgoni dokumentet në [email protected].
Pas pranimit të aplikimit, i njëjti shqyrtohet nga Komisioni i anëtarësisë, i cili paraqet raport në Asamblenë e Përgjithshme. Delegatët votojnë me shumicë prej 2/3 për t’u anëtarësuar në organizatë.