NJOFTIM PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Në bazë të neneve 59 dhe 60 të Statutit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Bordi Drejtues i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë miratoi vendim për shpalljen e:

KONKURS

PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

 

Detyrat kryesore të pozicionit Sekretar i Përgjithshëm:

Sekretari i Përgjithshëm i KRNM-së menaxhon Sekretariatin e KRNM-së; Përfaqëson KRNM-në, në qarkullimin juridik; Menaxhon burimet njerëzore dhe burimet financiare të KRNM-së; Krijon politika dhe programe për zhvillimin e brendshëm të organizatës; zbaton të gjitha udhëzimet e dhëna nga Kuvendi dhe Bordi Drejtues i KRNM-së në përputhje me dokumentet strategjike.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Përgjithshëm:

 1. Përfaqëson KRNM-në, në qarkullimin ligjor dhe ndaj palëve të treta;
 2. Menaxhon me mjetet e KRNM-së në përputhje me rregulloret pozitive ligjore dhe rregullat dhe rregulloret e brendshme të KRNM-së;
 3. Zbaton politikat, konkluzionet dhe vendimet e miratuara nga Këshilli Drejtues, Kuvendi dhe organet e tjera të KRNM-së, në përputhje me Statutin;
 4. Përcakton grupet e punës që do të përgatisin dhe zbatojnë programet e KRNM-së dhe monitoron zbatimin e tyre;
 5. Propozon strukturën organizative të Sekretariatit pranë Këshillit Drejtues.
 6. Koordinon proceset e avokimit në koordinim me menaxherët e programeve dhe menaxherin për komunikim;
 7. Menaxhon burimet njerëzore të Sekretariatit të KRNM-së;
 8. Përgatit dhe dorëzon në Këshillin Drejtues planet dhe raportet vjetore narrative dhe financiare;
 9. Siguron qëndrueshmërinë financiare të organizatës;
 10. Menaxhon procesin e përgatitjes së planeve strategjike, vjetore dhe të veprimit të organizatës në bashkëpunim me Këshillin Drejtues;
 11. Miraton raportet dhe dokumentet e tjera të përgatitura nga punonjësit e Sekretariatit të KRNM-së;
 12. Përfaqëson KRNM-në dhe mban komunikim të rregullt me të gjithë donatorët e organizatës;
 13. Krijon dhe zbaton aktivitete dhe plane me qëllim të arritjes së prioriteteve strategjike, misionit dhe vizionit të KRNM-së;
 14. Aktivitete të tjera në drejtim të arritjes së prioriteteve dhe synimeve strategjike të KRNM-së.

 

Kualifikime:

 • Të paktën 5 vjet përvojë pune menaxheriale përkatëse;
 • Përvojë në menaxhimin e burimeve njerëzore;
 • Njohja e politikave rinore lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare;
 • Aftësi të buta të avancuara;
 • Njohuri për sektorin e të rinjve;
 • Njohuri të avancuara të gjuhës angleze;
 • Njohuri të shkëlqyera të Microsoft Office dhe Google Tools;
 • Aftësi në punë administrative;
 • Aftësi për të punuar në grup dhe respektimin e afateve të dhëna për kryerjen e detyrave të besuara;
 • Anëtarësimi në një organizatë anëtare e KRNM-së do të konsiderohet si avantazh;
 • Njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet përparësi;
 • Përvoja e rrjetëzimit konsiderohet avantazh;
 • Avantazh konsiderohet arsimi i lartë i përfunduar në fushën përkatëse (shkencat shoqërore).

 

Njohuritë dhe përvojat specifike në lidhje me pozicionin përkatës:

 • Minimumi 3 vjet përvojë pune në organizatat rinore;
 • Menaxhimi financiar;
 • Menaxhimi i burimeve njerëzore;
 • Menaxhment programor dhe projekte afatgjata të financuara nga donatorë ndërkombëtarë.

 

Përvoja në llojet e rrjetit të organizatave (rekomandohet);

 • Njohuri për menaxhimin organizativ dhe zhvillimin institucional.

 

Karakteristikat dhe aftësitë personale:

 • Aftësi udhëheqëse;
 • Profesionalizëm dhe përkushtim;
 • Aftësi komunikimi;
 • Puna me afate të shkurtra kohore;
 • Transparencë;
 • Punë ekipore;
 • Lojalitet ndaj organizatës dhe qëllimeve të saj;
 • Aftësitë e prezantimit;
 • Aftësi negociuese;
 • Angazhim në përfshirjen e grupeve të synuara.

 

Kushtet e punës:

Pozicioni është me orar të plotë (40 orë në javë, me një periudhë prove 3-mujore), punë të përkohshme në fundjavë dhe përfshin udhëtime.

Mandati i Sekretarit të Përgjithshëm është 3 vjet me mundësi rizgjedhjeje.

Pushimi vjetor i paguar në përputhje me Ligjin për marrëdhëniet e punës.

Sigurim shtesë shëndetësor privat

Shuma e pagës: paga neto fillestare prej 45,000.00 denarë, me mundësi të rritjes në varësi të përvojës dhe performancës së punës.

 

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:

 • biografi e shkurtër,
 • Letër motivuese
 • Të paktën dy rekomandime nga punëdhënësit/personat e mëparshëm të njohur me punën e aplikantit;

 

Të gjitha aplikimet duhet të mbërrijnë me e-mail në adresën e mëposhtme: [email protected] me shënim: Aplikim për Sekretar të Përgjithshëm të KRNM-së.

Afati i fundit për dorëzimin e të gjitha aplikimeve është data 25.12.2023, ora 23:59.

 

Mënyra e përzgjedhjes:

Procesi i përzgjedhjes përbëhet nga disa faza. Në fazën e parë, kandidatët që do të përzgjidhen paraprakisht do të marrin detyra testimi që lidhen me funksionimin e planifikuar në përputhje me përgjegjësitë e pozicionit. Në fazën e dytë, ata që kanë kaluar me sukses fazën e mëparshme do të ftohen në një intervistë me Këshillin Drejtues të KRNM-së.

Pritet që personi i përzgjedhur të fillojë punën menjëherë pas vendimit të Këshillit Drejtues të KRNM-së, por jo më vonë se 15.01.2024.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur paraprakisht do të njoftohen për rezultatet.

 

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni adresën tonë të emailit [email protected] ose numrin e telefonit +389 78 350 531.

SHPËRNDAJE