RAPORT PËR TË DREJTAT E PUNËS SË TË RINJVE, NË KUADËR TË MEKANIZMIT PERIODIK UNIVERSAL TË OKB-SË

Në kuadër të sesionit të 32-të, të Mekanizmit Periodik Universal të OKB-së (Universal Periodic Review), KRNM së bashku me Shoqatën e Maqedonisë së Juristëve të Rinj dhe Institutin për të Drejtat e Njeriut, parashtroi Raport për të drejtat e punës së të rinjve.

Raporti i përmend të rinjtë si bartës të të drejtave dhe i pozicion ata në qendrën e sistemit të të drejtave të njeriut dhe i referohet diskriminimit të cilin e vuajnë të rinjtë në Republikën e Maqedonisë në bazë ditore, kur bëhet fjalë për punësim, punë vullnetare dhe praktikë.

Në shtojcë mund ta gjeni Raportin për të drejtat e punës së të rinjve, në kuadër të Mekanizmit Periodik Universal dhe Aneksit me konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Maqedonia:

– Raport
– Aneks

SHPËRNDAJE