SHPALLJE PËR ASISTENT PROGRAMOR

PËR SHKAK TË RRITJES SË VËLLIMIT TË AKTIVITETEVE DHE PROJEKTEVE, KRNM HAP SHPALLJE PËR:

Pozicion pune: asistent programor në programin e zhvillimit strategjik 

Lokacioni: Zyra e KRNM-së, Shkup

RRETH PROGRAMIT:

Si pjesë e programit të zhvillimit strategjik, do të punohet në krijimin dhe inkurajimin e proceseve, aktiviteteve dhe programeve për ngritjen e kapaciteteve të formave të organizimit rinor; krijimin e proceseve, aktiviteteve dhe programeve që synojnë zhvillimin personal dhe profesional të të rinjve; avokim dhe bashkëpunim me të gjithë aktorët përkatës, me qëllim përmirësimin e kapaciteteve dhe mundësive për format rinore të organizimit dhe promovimit të mirëqenies së të rinjve.

PROFILI I KANDIDATIT:

 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi;
 • Aftësi për të punuar në mjedis dinamik pune;
 • Mundësi të punojë nga zyra me seli në Shkup;
 • Mundësi të udhëtojë brenda dhe jashtë vendit për nevojat e organizatës;
 • Të ketë kapacitet të ndërmarrë dhe kryejë detyrimet me respektim të rreptë të afateve të përcaktuara dhe të përcaktojë prioritetet e punës;
 • Të ketë kapacitet të punojë me njerëz me prejardhje të ndryshme sociale dhe kulturore;
 • Të ketë vetëiniciativë dhe aftësi për të punuar nën presion.

NJOHURI DHE AFTËSI TË NEVOJSHME:

 • Minimumi 1 vit përvojë pune në sektorë dhe/ose projekte joqeveritare;
 • Njohuri të shkëlqyera të Microsoft Office;
 • Njohuri të gjuhës angleze;
 • Aftësi për punë administrative;
 • Aftësi për të punuar në grup dhe respektimin e afateve të dhëna për kryerjen e detyrave të besuara;
 • Njohuri për punën e KRNM-së dhe sektorit rinor;
 • Anëtarësimi në një organizatë anëtare e KRNM-së do të konsiderohet si avantazh;
 • Arsim i lartë i përfunduar do të konsiderohet përparësi;
 • Njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet përparësi.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE KRYESORE TË PUNËS:

 • Përgatitje të planeve për realizimin e aktiviteteve në kuadër të programit;
 • Përgatitje të dokumenteve të programit dhe projektit; 
 • Mbështetje logjistike në realizimin e aktiviteteve në kuadër të programit;
 • Mbështetje teknike në realizimin e aktiviteteve në kuadër të programit;
 • Përgatitje të raporteve dhe dokumentacionit shtesë për aktivitetet e realizuara;
 • Komunikim me pjesëmarrësit në aktivitetet e programit;
 • Përgatitje të thirrjeve, kontratave dhe dokumenteve tjera administrative për aktivitetet në kuadër të programit; 
 • Pjesëmarrje në përgatitjen e projektit, planifikim të suksesshëm dhe në kohë, zbatim dhe koordinim të aktiviteteve të projektit për të cilat ai/ajo është përgjegjës;
 • Përgatitja e narrativeve (raporteve periodike, përfundimtare dhe ad hoc raporteve) për donatorët, asamblenë dhe palët e tjera të interesuara; 
 • Koordinim të rregullt me menaxherin e programit dhe koordinatorin e programit;
 • Aktivitete të tjera që synojnë arritjen e prioriteteve dhe synimeve strategjike të KRNM-së.


OFERTOJMË?

 • Ambient pozitiv pune
 • Hapësirë për përmirësim profesional dhe personal
 • Mentorim dhe mbështetje në përmbushjen e detyrave të punës
 • Orar fleksibël të punës
 • Pushim vjetor me pagesë prej 24 ditësh
 • Sigurim shëndetësor privat
 • Pozicioni është me orar pune të plotë (40 orë në javë)
 • Pagë fillestare prej 24.000 denarësh shumë neto me mundësi për rritje pas përfundimit të periudhës së provës.

SI TË APLIKONI?

Dërgoni një biografi të shkurtër dhe letër motivuese në adresën e mëposhtme të emailit: [email protected] me shënimin: [emër dhe mbiemër] – Asistent Programor jo më vonë se 27 mars 2022 deri në ora 23:59. Të gjithë kandidatët e përzgjedhur paraprakisht do të ftohen të marrin pjesë në test. Kandidatët që kalojnë me sukses testin do të thirren për intervistë. 

SHPËRNDAJE