THIRRJE për anëtarësim të organizatave në Këshillin Rinor Nacional të Maqedonisë

Dëshironi të bëheni anëtare e  KRNM-së dhe pyesni veten si mund ta bëni këtë?

Pikërisht për ju kemi hapur thirrje të re dhe i presim aplikimet në vigjilje të Asamblesë së Përgjithshme të KRNM-së, që do të mbahet në muajin prill 2021!

Për kë vlen?

 • Organizatat rinore,
 • Organizatat për të rinjtë,
 • Unionet,
 • Forumet rinore të organizatave të tjera
 • Kuvendet Universitare.

Disa nga përfitimet nga anëtarësimi në KRNM janë:

 • Bashkëpunim dhe veprim i përbashkët me organizata nga i gjithë vendi për kushte më të mira për të rinjtë,
 • Rrjetëzimi dhe partneriteti me organizatat që kanë të njëjtën fushëveprim ose të ngjashëm të punës,
 • Pjesëmarrje në procese në krijimin e politikave të përkatëse që mundësojnë zhvillimin shoqëror dhe personal të të rinjve,
 • Mundësi për përfaqësim dhe veprim në emër të interesave rinore dhe organizatave rinore përmes bashkëpunimit me institucionet,
 • Ndërtimi i kapaciteteve përmes forcimit dhe promovimit të rolit të organizatave rinore tek institucionet dhe palët e interesuara,
 • Informacione dhe njoftime rreth mundësive dhe projekteve të ofruara nga organizata të tjera,
 • Promovimi i aktiviteteve, ngjarjeve dhe burimeve tuaja përmes platformës Mladi.mk

Si të aplikoni?

[email protected] na dërgoni dokumentet e skanuara së bashku me formularin e plotësuar për pranim për anëtarësim jo më vonë se 30 mars 2021, deri në ora 23:59.

 1. Formular i plotësuar – kërkesë për pranim për anëtarësim;
 2. Statut;
 3. Gjendja aktual (jo më i vjetër se gjashtë muaj);
 4. Skema organizative,
 5. Raportet vjetore narrative dhe financiare për dy vitet e fundit,
 6. Provë për konvokimin e së seancës së Asamblesë së Përgjithshme ose organit tjetër më të lartë të menaxhimit;
 7. Vendim për anëtarësim në KRNM nga organ i autorizuar për të marrë atë vendim në përputhje me Statutin dhe aktet e brendshme të paraqitësit;
 8. Program pune sipas të cilit organizata do të realizojë aktivitetet e saj në periudhën e ardhshme, për të paktën 6 muaj.

Pastaj ekipi ynë do t’ju vizitojë, për t’u takuar dhe për të na treguar më shumë rreth organizatës suaj. Vendimi për anëtarësim merret nga Asambleja e KRNM-së, ku do të ftoheni të paraqisni punën tuaj në Asamblenë e Përgjithshme në prill 2021.

Në vazhdim, mund të lexoni kriteret për anëtarësimin e plotë dhe shoqërues, të cilat gjenden në nenin 15 deri në nenin 24 të statutit të KRNM-së.

Organizata rinore – e plotfuqishme dhe shoqëruese

Organizata rinore – e plotfuqishme dhe shoqëruese

Forum rinor i organizatës – e plotfuqishme dhe shoqëruese

Unionet- të plotfuqishme dhe shoqëruese

Asambletë Universitare – të plotfuqishëm dhe shoqërues

Për çdo pyetje ju lutemi kontaktoni [email protected] ose në 078 350 531.

E presim aplikimin tuaj!

 

SHPËRNDAJE