THIRRJE PËR DORËZIM OFERTE PËR KRIJIM TË NJË UEB-FAQEJE

Për nevojat e projektit “Sipërmarrësia sociale për punësimin e të rinjve”, hapim thirrje për oferta për zhvillimin e një ueb-faqeje për crowdfunding (financim të gjerë) për ndërmarrjet sociale në Maqedoninë e Veriut.

Rreth projektit:

Qëllimi kryesor i projektit është të inkurajojë fuqizimin ekonomik dhe zhvillimin e ndërmarrjeve sociale të udhëhequra nga të rinjtë. Nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, projekti do të ofrojë mundësi për ngritjen e kapaciteteve për të rinjtë e papunë, ndërsa njëkohësisht do t’i udhëheqë nëpër një proces të vetëzhvillimit dhe rritjes në fushën e sipërmarrjes sociale si një mënyrë moderne e vetëpunësimit. Projekti synon të krijojë një mjedis të favorshëm për sipërmarrjen sociale të të rinjve, i cili do të reduktonte papunësinë tek të rinjtë; për të forcuar kompetencat dhe kapacitetet e të rinjve të rrezikuar; për të promovuar sipërmarrjen sociale të udhëhequr nga të rinjtë; përfshirja e të rinjve në ndërmarrjet sociale si dhe ofrimi i hapësirës për mbledhjen e mjeteve për zbatimin e ideve të reja për ndërmarrjet sociale. Aktivitetet kryesore të projektit janë: analiza e detajuar e sipërmarrjes sociale, ngritja e kapaciteteve përmes trajnimit të aftësive të buta, sipërmarrja, mbledhja e mjeteve dhe përfshirja e komunitetit, mbështetja financiare për ndërmarrjet sociale përmes skemës së grantit, platformë për mbledhjen e mjeteve në internet, e cila do të shërbejë gjithashtu si qendër kombëtare burimore për sipërmarrjen sociale si dhe krijimi i një Plani Kombëtar të Veprimit për Punësimin e të Rinjve 2022-2025.

Për angazhimin:

Ju ftojmë të paraqisni ofertë për krijimin e një ueb-faqeje për crowdfunding për ndërmarrjet sociale në Maqedoninë e Veriut. Specifikimet konkrete për platformën e internetit mund të gjenden në dokumentin “Informacionet teknike në lidhje me angazhimin“.

Oferta duhet të përmbajë informacionet e mëposhtme:

Ofertë financiare (dokument i bashkangjitur, aneksi 3)
Statusi aktual i furnizuesit, jo më i vjetër se një vit
Portofol të projekteve relevante të zhvilluara nga subjekti juridik
Deklaratë të nënshkruar se nuk ka pengesa ligjore për realizimin e aktivitetit (dokument të bashkëngjitur, aneksi 4).
Telefonata e plotë është në dispozicion këtu.

Të gjithë personat juridikë të interesuar kanë të drejtë të aplikojnë për thirrjen. Më shumë detaje rreth kushteve dhe mënyrës së aplikimit gjeni në dokumentin “Informacione teknike për angazhimin”.

Oferta i dorëzohet Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë (r. Veljko Vlahoviq 7 / 1-1, 1000 Shkup) ose e skanuar me e-mail në [email protected]. Në titullin e e-mailit thuhet: “Për tenderin nr. IPA / 2021 / 427-552 / 2022 / 03-15 / 1” dhe tekstin “Aplikim / Ofertë për”.

Oferta duhet të dorëzohet brenda 10 ditëve nga data e thirrjes, jo më vonë se më 25.03.2022, deri në orën 16:00.

Të gjithë ofertuesit që kanë dorëzuar ofertat e pranueshme do të shqyrtohen nga komisioni vlerësues dhe do të njoftohen siç duhet.

SHPËRNDAJE