THIRRJE PËR KONSULENT PËR KOMPANI STUDENTORE DHE RINORE

Si pjesë e projektit “Të rinjtë e Ballkanit: Lidhja e edukimit, aftësive dhe potencialit të partneritetit në praktikat rajonale të punësimit”, hapim Thirrje për Konsulent për kompanitë studentore dhe rinore.

Për angazhimin:

Konsulenti duhet të përgatisë 2 akte që do t’i përshtaten kontekstit kombëtar në Maqedoninë e Veriut, si më poshtë:

a) akt për rregullimin e modelit të kompanisë studentore në Maqedoninë e Veriut;

b) akt që rregullon modelin e një kompanie rinore në Maqedoninë e Veriut.

Më shumë informacion rreth studentit dhe konsulentit të kompanisë rinore gjeni këtu.

Telefonata e plotë është në dispozicion këtu.

Të gjitha dokumentet e nevojshme për aplikim janë në dispozicion këtu.

Të drejtë aplikimi për konkursin kanë të gjithë personat e interesuar juridikë dhe fizikë, ndërsa oferta dorëzohet në Këshillin Rinor Kombëtar të Maqedonisë (rruga Veljko Vlahoviq 7/1-1, 1000 Shkup) e skanuar me e-mail [email protected]. Si titull të postës elektronike, ju lutemi shënoni: “Aplikim për konsulent – By Leap – emrin/mbiemrin”.

Oferta duhet të dorëzohet brenda 14 ditëve nga data e publikimit të thirrjes, jo më vonë se 28.03.2022 (e martë), deri në orën 16:00.

Të gjithë ofertuesit që kanë dorëzuar ofertat e pranueshme do të shqyrtohen nga komisioni vlerësues dhe do të njoftohen siç duhet.

SHPËRNDAJE