Thirrje për Koordinator të Granteve për projektin Mbështetje për Reformat Zgjedhore në Maqedoninë e Veriut

Në përputhje me Manualin Organizativ të KRNM (pjesa XII. Seksioni i politikës së menaxhimit të stafit për punësim; procesi, punësimi në nënseksion) dhe për qëllime të zbatimit të aktiviteteve të projektit – Mbështetje për Reformën Zgjedhore, të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, NYCM hap këtë pozitë të projektit.

I HISTORIKU I PROJEKTIT:

Qëllimi i përgjithshëm: Proceset zgjedhore demokratike dhe të besueshme lehtësojnë pjesëmarrjen politike dhe integrimin social duke u mundësuar votuesve të zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe t’i mbajnë ata përgjegjës.

Rezultati 1: Institucionet e forcuara kryejnë procese zgjedhore të drejta dhe efikase.

Rezultati 2: Partitë politike të demokratizuara brenda vendit paraqesin politika të orientuara ndaj qytetarëve dhe programet zgjedhore

Rezultati 3: Qytetarët e fuqizuar i mbajnë përgjegjës partitë politike dhe zyrtarët e zgjedhur

Donatori i projektit: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SDC

Zbatuesit e projektit: Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore – IFES & National Këshilli Rinor i Maqedonisë – KRM

Përfituesit e projektit: Administrata e zgjedhjeve, agjencitë qeveritare, partitë politike, organizatat të shoqërisë civile, votuesit / qytetarët në përgjithësi.


II KUSHTET E REFERENCËS për pozitën: Koordinator i Granteve

Koordinatori i Granteve do të jetë përgjegjës për sigurimin e zbatimit të aktiviteteve të caktuara në Këshillin Rinor Nacional të Maqedonisë.

 

Përgjegjësitë kryesore do të përfshijnë:

 • Zbatimi i koordinimit të granteve (Mikro-Grantet dhe Skema e mobilizimit në komunitet) në baza ditore të arrijë protuberancën e treguesit të rënë dakord me donatorin në përputhje me afatet e përcaktuara brenda fushëveprimit të Buxheteve të miratuara dhe Planeve të Punës;
 • Aktivitete planore, të organizojë takime me aktorët e përfshirë, përcjelljen e çështjeve kritike, prioritizimin e çështjeve strategjike dhe punë për arritjen e rezultateve të parashikuara;
 • Të punojë në bashkëpunim të ngushtë me Koordinatorin e Projektit, Mentorit udhëheqës ekspert dhe zyrën në terren të IFES për çështjet e planifikimit, të lidhë proceset programatike dhe operacionale duke siguruar arritjen e mjeteve planifikuara;
 • Monitorimi dhe vlerësimi financiar dhe thelbësor i granteve, identifikimi i problemeve operative dhe financiare, gjetja e zgjidhjeve;
 • Përgatitja dhe dorëzimi në kohë i raporteve të progresit dhe raporteve financiare në menaxhimin e KRNM dhe IFES;
 • Të krijojë lidhje me aktorët përkatës kombëtarë dhe ndërkombëtarë.
 • Kryen veprimtari të tjera financiare dhe administrative në koordinim me menaxherin financiar dhe administrativ të KRNM.

 

Kualifikimet:

 • Arsim të lartë të përfunduar
 • 5 vjet përvojë në menaxhimin e programit dhe aftësi të demonstruar në drejtimin e zbatimit efektiv të projekteve komplekse, përfshirë menaxhimin e të dhënave dhe raportimit;
 • Përvojë në sigurimin e informacioneve dhe në koordinimin e zbatimit të skemave Mikro-Grant dhe Grant;
 • Përvojë në ofrimin e mbështetjes në shkrimin e raporteve për projektet;
 • Aftësi e fortë për të komunikuar në anglisht dhe aftësi e dëshmuar për të bashkëpunuar mirë dhe për të kryer punën në kohë.
 • E detyrushme njohja e gjuhës maqedone (në të folur dhe në të shkruar)

 

ÇFARË OFROJMË?

Mjedis pozitiv për punë

Hapësirë për ngritje personale dhe profesionale

Mentorimi dhe mbështetje në përmbushjen e detyrave të punës

Orar fleksibil i punës

Pushim vjetor me pagesë prej 24 ditësh

Sigurim shëndetësor privat shtesë

Pozicioni është me kohë të plotë (40 orë në javë)

 

Paga fillestare: 27.000,00 denarë neto.

 

III SI TË APLIKONI

 • CV në Anglisht (pdf)
 • Një faqe Letër Motivimi (Cover Letter) në anglisht (pdf)


IV
NYRA E PËRZGJEDHJES

Pas përfundimit të afatit të aplikimit, komisioni i përzgjedhjes do të kontrollojë aplikimet dhe kandidatët e përzgjedhur paraprakisht do të thirren për intervistë.

Të dërgohen në [email protected] me temën e lëndës Koordinator i Granteve_ (emri dhe mbiemri), jo më vonë se 12.09.2021, 23: 59h.

*Pas përfundimit të procesit të përzgjedhjes, të gjithë kandidatët do të njoftohen për rezultatin **KRNM ka të drejtë për të mos zgjedhur asnjë nga aplikantët dhe / ose për të vazhduar thirrjen

SHPËRNDAJE