THIRRJE PËR OFERTA PËR SHËRBIME EKSPERTE

Për nevojat e projektit “Ndërmarrësi sociale për punësim e të rinjve”, hapim thirrje për shërbime eksperte për përgatitjen e një studimi bazë për ndërmarrjet sociale në Maqedoni.

Rreth projektit:

Qëllimi kryesor i projektit është të inkurajojë fuqizimin ekonomik dhe zhvillimin e ndërmarrjeve sociale të udhëhequra nga të rinjtë. Nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, projekti do të ofrojë mundësi për ngritjen e kapaciteteve për të rinjtë e papunë, ndërsa njëkohësisht do t’i udhëheqë nëpër një proces të vetëzhvillimit dhe rritjes në fushën e sipërmarrjes sociale si një mënyrë moderne e vetëpunësimit. Projekti synon të krijojë një mjedis të favorshëm për sipërmarrjen sociale të të rinjve, i cili do të reduktonte papunësinë tek të rinjtë; për të forcuar kompetencat dhe kapacitetet e të rinjve të rrezikuar; për të promovuar sipërmarrjen sociale të udhëhequr nga të rinjtë; përfshirja e të rinjve në ndërmarrjet sociale si dhe ofrimi i hapësirës për mbledhjen e mjeteve për zbatimin e ideve të reja për ndërmarrjet sociale. Aktivitetet kryesore të projektit janë: analiza e detajuar e sipërmarrjes sociale, ngritja e kapaciteteve përmes trajnimit të aftësive të buta, sipërmarrja, mbledhja e mjeteve dhe përfshirja e komunitetit, mbështetja financiare për ndërmarrjet sociale përmes skemës së grantit, platformë për mbledhjen e mjeteve në internet, e cila do të shërbejë gjithashtu si qendër kombëtare burimore për sipërmarrjen sociale si dhe krijimi i një Plani Kombëtar të Veprimit për Punësimin e të Rinjve 2022-2025.

Për angazhimin

Eksperti/personi juridik i angazhuar për përgatitjen e studimit bazë pritet të përfundojë angazhimin e tij ndërmjet datës 1 prill dhe 31 maj 2022. Për angazhimin janë parashikuar gjithsej 25 ditë konsultimi. Eksperti do të ketë në dispozicion burimet e Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, përfshirë ekipin e projektit. Me ekspertin/personin juridik të përzgjedhur do të zhvillohet një takim informues mbi projektin, ku do të specifikohet metodologjia sipas së cilës do të përgatitet analiza. Eksperti/personi juridik i punësuar do të paguhet pas përfundimit të plotë të analizës dhe pas miratimit të saj nga donatori.

Rezultatet e pritura

Eksperti/personi juridik do të duhet: 

 • Të hartëzojë ndërmarrjet sociale ekzistuese që funksionojnë në Maqedoni;
 • Të hartëzojë fushat në të cilat operojnë ndërmarrjet ekzistuese sociale;
 • Të hartëzojë shërbimet/produktet që ofrojnë këto ndërmarrje sociale;
 • Të krijojë regjistër të ndërmarrjeve sociale (emri i ndërmarrjes, e-mail adresa, numri i telefonit të personit përgjegjës, adresa, lokacioni);
 • Të vlerësojë kapacitetet në dispozicion të ndërmarrjeve sociale;
 • Të sigurojë numrin e të punësuarve dhe të dhënat demografike për të punësuarit në ndërmarrjet sociale.

Aplikimi duhet të përmbajë dokumentet e mëposhtme:

 • Ofertë financiare (dokumentet e bashkangjitura, aneksi 1, aneksi 3) 
 • Statusi aktual i furnizuesit (nëse është person juridik), jo më i vjetër se një vit
 • Metodologjia (aneksi 6)
 • Biografia e ekspertit me referencë/Portofoli i personit juridik dhe biografitë e ekipit që do të punojë në analizë
 • Deklaratë e nënshkruar e ekskluzivitetit dhe disponueshmërisë, (dokumenti i bashkangjitur, aneksi 5) 
 • Deklaratë e nënshkruar (për personat juridikë) se nuk ka pengesa ligjore për realizimin e veprimtarisë (dokumenti bashkangjitur, aneksi 4);

 

Mënyra e aplikimit:

Të gjithë personat juridikë dhe fizikë të interesuar kanë të drejtë të aplikojnë për thirrjen. Më shumë detaje rreth kushteve dhe mënyrës së aplikimit i gjeni në dokument”Kushtet e punës“.

Oferta dorëzohet në Këshillin Rinor Nacional të Maqedonisë (7 / 1-1, rruga Veljko Vlahovi, 1000 Shkup) ose e skanuar në e-mail [email protected]

Në titullin e e-mailit shkruani: “Për tenderin nr. IPA / 2021 / 427-552 / 2022 / 03-11 / 1 dhe tekstin “Aplikimi/Oferta për”.

Dokumentet në ofertën e dorëzuar me e-mail duhet të skanohen me vulën dhe nënshkrimin e personit përgjegjës/ofertuesit (nëse është person fizik).

Dokumentacioni i dorëzuar në kopje duhet të jetë i vërtetuar nga ofertuesi me vulën dhe nënshkrimin e personit përgjegjës, me shënimin “Autentik me origjinalin”.

Oferta duhet të dorëzohet brenda 10 ditëve nga data e thirrjes, jo më vonë se data 20.03.2022 (të dielën), deri në orën 16:00.

 

Projektet e financuara nga BE-ja janë të përjashtuara nga të gjitha tatimet dhe taksat, përfshirë tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH). Prandaj, çmimet për njësi që përfshijnë TVSH-në nuk do të pranohen.

Të gjithë ofertuesit që kanë dorëzuar ofertat e pranueshme do të shqyrtohen nga komisioni vlerësues dhe do të njoftohen siç duhet.

SHPËRNDAJE