TRAJNERË DHE PRAKTIKUES PËR AKADEMINË PËR POLITIKËN PUBLIKE

 1. Historiku

“Mbështetja ndaj reformave zgjedhore në Maqedoninë e Veriut” është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (AZZhB), e implementuar nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (FNSZ) dhe partneri i tij Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM).

Objektivi i përgjithshëm i projektit (qëllimi) është të mbështesë proceset demokratike dhe të besueshme zgjedhore që lehtësojnë pjesëmarrjen politike dhe integrimin shoqëror duke u mundësuar votuesve të zgjedhin lirisht përfaqësuesit e tyre dhe t’i mbajnë ata përgjegjës.

Aktivitetet e projektit janë krijuar për të mbështetur këtë objektiv përmes arritjes së tre rezultateve:

 • Rezultati 1: Institucionet e forcuara kryejnë procese zgjedhore të drejta dhe efikase

 • Rezultati 2: Partitë politike të demokratizuara brenda vendit paraqesin politika të orientuara ndaj qytetarëve dhe programeve zgjedhore

 • Rezultati 3: Qytetarët e fuqizuar i mbajnë përgjegjëse partitë politike dhe zyrtarët e zgjedhur

Përfituesit e projektit janë trupa të menaxhimit të zgjedhjeve në të gjitha nivelet; agjenci qeveritare si Ministria Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Agjencia për Shërbime Audio dhe Audio-Vizuale Mediatike, Enti Shtetëror për Statistikë, Avokati i Popullit, Enti Shtetëror për Revizion, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Drejtësisë; partitë politike, organizatat e shoqërisë civile, votuesit dhe qytetarët.

Projekti filloi zbatimin e tij në gusht 2019 dhe pritet të përfundojë në qershor 2023.

Rreth Akademisë për Politika Publike (APP)1.

Objektivi i APP-së është të rrisë kompetencat e përfaqësuesve të krahëve rinorë të partive politike për krijimin dhe ndikimin e politikave publike. APP ka për qëllim të rrisë njohuritë dhe aftësitë e përfaqësuesve të krahëve të të rinjve të partive politike në:

– identifikimin e problemeve të komunitetit në mënyrë pjesëmarrëse dhe inkluzive;

– hartimin e përgjigjeve të politikave të bazuara në prova dhe vlera për problemet e komunitetit;

– prezantimi dhe komunikimi i reagimeve të politikave, përfshirë zhvillimin e brifingjeve politikave,

– lobim për zbatimin e politikave publike;

– hartimin dhe zbatimin e nismave inovative për të diskutuar zgjidhjet e politikave të identifikuara me komunitetin

Objektivat e mësipërme arrihen përmes modaliteteve të ndryshme të të mësuarit dhe ai kryesori që është ndërveprues, në punëtoritë e personave. Në total janë parashikuar tre punëtori të përqendruara në temat e mëposhtme:

  1. Cikli i Politikave Publike dhe Krijimi i Politikave të Provave,

  2. Komunikimi i Politikave, Argumentimi dhe Prezantimi,

  3. Lidershipi, Lobimi dhe Përfaqësimi, Angazhimi në Komunitet.

Brenda temës së lartpërmendur, parimet e pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të grupeve të cenueshme si të rinjtë, gratë dhe personat me aftësi të kufizuara duhet të përfshihen në secilën temë.

 1. Objektivat

Ekipi i projektit po kërkon Trajnerë dhe Praktikues të kontribuojnë në zbatimin e programit të Akademisë në punëtoritë/sesionet vijuese:

Punëtori I

 1. Cikli i Politikave Publike, Bërja e Politikave të Provave, zhvillimi i Brifingjeve Politike;

Punëtori II

 1. Aftësitë e Komunikimit, Argumentimit dhe Prezantimit (në përgjithësi dhe për politikat publike)

 2. Lidershipi (Aftësitë dhe modelet, të aplikuara për funksionimin e partive politike);

Punëtori III

 1. Lobimi dhe Përfaqësimi (në përgjithësi dhe për politikat publike)

 2. Angazhimi i Komunitetit;

Çdo sesion duhet të përfshijë qasje teorike dhe shembuj nga praktika. Shembujt mund të bazohen në shtet ose nga rajoni. Sesioni duhet të jetë interaktiv dhe të angazhojë pjesëmarrësit për të kontribuar në mënyrë aktive në arritjen e rezultateve të të mësuarit.

 1. Dorëzimet e pritura nga trajnerët:

 1. Propozoni koncept të shkurtër për sesionin në koordinim me ekipin e projektit;

 2. Zhvilloni materiale mësimore në formë të prezantimit të Power Point, fletëpalosjeve, udhëzimeve për punë në grupe, referim të materialeve për lexim të mëtejshëm;

 3. Zbatoni sesionin;

 4. Përgatitni raportin e seancës (pas përfundimit të seancës)

 1. Kualifikimi dhe Kërkesat:

 • Diplomë universitare në shkenca politike, shkenca sociale ose fusha të ngjashme (diplomë e magjistraturës do të konsiderohet përparësi)

 • 5 vjet përvojë në trajnimin ose praktikën e temave të renditura në seksionin II;

 • 5 vjet praktikë në, ose 3 detyra të zbatuara për parti politike në vend ose jashtë;

 • Njohuri dhe aftësi të provuar për të punuar me grupe të ndryshme përfituesish (etni, gjini, persona me aftësi të kufizuara, etj)

 • Zotërim i shkëlqyeshëm i gjuhës angleze dhe maqedonase;

 • Njohja e gjuhës shqipe do të jetë përparësi fortë e konsiderueshme;

 • Përvoja e mëparshme në punën me partitë politike do të konsiderohet si vlerë;

 • Përvoja në punën me organizata qeveritare dhe/ose organizata të shoqërisë civile do të konsiderohet si avantazh.

 1. Afati kohor dhe ditët e këshillimit

Për zbatimin e detyrave të mësipërme si pjesë e një sesioni, parashikohen deri në 3 ditë konsulencë (1 ditë për përgatitje, 1 ditë për dorëzimin e sesionit dhe 1 ditë për përgatitjen e raportit).

 1. Propozimi dhe kriteret për zgjedhjen e ofertës më të mirë

Secili aplikant mund të paraqesë një propozim për kryerjen e 1 ose më shumë sesioneve/punëtorive, duke e deklaruar atë në aplikim.

Subjektet private lejohen të paraqesin propozim duke emëruar trajnerë ose praktikues ose një ekip të të dyve që përputhen me kriteret e listuara më sipër.

Propozimet duhet të përfshijnë CV të trajnerit/praktikuesit, Listë të Referencave dhe Propozim Financiar.

 • CV-ja duhet të sigurojë që të jetë i përfshirë informacioni i kërkuar në seksionin IV

 • Lista e Referencave (informacioni i kontaktit të paktën të 2 angazhimeve të mëparshme)

 • Propozimi Financiar duhet të përfshijë të gjitha kostot e kërkuara në lidhje me këtë detyrë.

Ofruesi i shërbimit do të vlerësohet bazuar në kushtet e mëposhtme:

Pesha e CV-së prej 70% dhe pesha e propozimit Financiar 30%. Propozimi teknik do të vlerësohet bazuar në kriteret në tabelën më poshtë. Propozimi financiar duhet të jetë i arsyeshëm dhe të tregojë përdorim efikas të burimeve, dhe kostot shtesë, nëse ka, duhet të identifikohen qartë. Ofertat do të krahasohen midis ofertuesve të përgjegjshëm që plotësojnë kërkesat teknike.

Kategoria e kritereve Pesha
Edukimi 30%
Eksperiencë 40%
Çmimi 30%
TOTALI 100%

VII. Afati i fundit për aplikim

Aplikanti duhet të paraqesë dokumentet e kërkuara jo më vonë se 18.02.2021, ora 23:59, në postën elektronike në vijim:[email protected] me linjë lënde Training Expert Academy for Public Policy (Akademia e Ekspertëve të Trajnimit për Politika Publike)_ (emri dhe mbiemri).

* KRNM rezervon të drejtën të zgjasë afatin e fundit për aplikim, nëse është e nevojshme.

1Informacione më të hollësishme rreth APP-së dhe pjesëmarrësve të tij do t’u sigurohen Trajnerëve dhe Praktikuesve të zgjedhur.

SHPËRNDAJE