VAZHDON THIRRJA PËR SEKRETAR GJENERAL TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Në pajtueshmëri me nenet 61 dhe 64 të Statutit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Bordi Drejtues i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë ka vendosur të shpall:

THIRJE PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT GJENERAL TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

 

Afati dhe mënyra e aplikimit

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 • biografi e shkurtër;
 • Letër motivimi;
 • Së paku dy rekomandime nga punëdhënësit / personat e mëparshëm të cilët janë njohur me punën e aplikantit

Të gjitha kandidaturat duhet të dërgohen me postë elektronike në adresën e mëposhtme: [email protected] me indikacionin: Aplikimi për Sekretar Gjeneral të KRNM

Afati i fundit për paraqitjen e të gjitha aplikimieve është 30 Prill 2020, 23:59.

 

Detyrat kryesore të pozicionit të Sekretarit të Gjeneral:

 • Menaxhimi i Sekretariatit të KRNM;
 • Përfaqësimi dhe avokimi i KRNM;
 • Zbatimi i politikave të KRNM me qëllim të arritjes së misionit dhe vizionit të KRNM

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit Gjeneral:

 • Prezanton dhe përfaqëson KRNM në transaksione ligjore ndaj palëve të treta;
 • Menaxhon fondet e KRNM-së në përputhje me mundësitë dhe nevojat dhe në përputhje me rregulloret pozitive ligjore dhe rregulloret e brendshme dhe rregulloret e KRNM;
 • Zbaton politikën, konkluzionet dhe vendimet e miratuara nga Bordi i Drejtuesve ose Kuvendit;
 • Bashkëpunon me anëtarët e Bordit Drejtues për çështje që lidhen me zbatimin e programit, vendime dhe akte të tjera të organeve të KRNM dhe çështje të tjera në fushën e punës aktuale të KRNM;
 • Përcakton ekipet e punës që do të përgatisin dhe zbatojnë projektet dhe programet e KRNM dhe monitoron zbatimin e tyre;
 • Propozon strukturën organizative të Sekretariatit
 • Përcakton dhe zbaton politikën e burimeve njerëzore të zyrës ekzekutive, si dhe politikën e motivimit dhe sanksionimit;
 • Përgjegjës-e për përgatitjen dhe paraqitjen e raportin e programit vjetor para Bordit të Drejtues të KRNM. Ai/Ajo është përgjegjës për paraqitjen e raportit financiar pranë Bordit Drejtues të KRNM, i cili përgatitet nga menaxherin financiar KRNM;
 • Koordinon procesin e mbledhjes së fondeve për KRNM;
 • Menaxhon procesin e përgatitjes së planeve strategjike, vjetore dhe të veprimit të organizatës në bashkëpunim me Bordin Drejtues;
 • Përgjegjës-e për zbatimin e Planit Strategjik dhe Programit Vjetor të KRNM;
 • Koordinon përgatitjen e projektit, buxhetet e programeve dhe buxhetin e vetëm organizativ, raportet financiare për donatorët;
 • Miraton llogaritjet për pagimin e pagave për të punësuarit dhe merr parasysh përmbushjen në kohë të të gjitha detyrimeve ligjore që lidhen me punët administrative dhe financiare;
 • Menaxhon zhvillimin institucional dhe forcimin e kapaciteteve të stafit të KRNM në bashkëpunim me Bordin e Menaxhimit;
 • Koordinon punën e koordinatorëve dhe anëtarëve të tjerë të Sekretariatit;
 • Gjatë punësimit në KRNM, i jep një propozim për një kandidat Bordit Drejtues të KRNM;
 • Në marrëveshje me Bordin Drejtues, kryen detyra tjera dhe merr përgjegjësi që janë brenda pozicionit dhe të parashikuara nga Statuti dhe rregullat e KRNM.

 

Njohuri dhe aftësi të kërkuara të kandidatëve për Sekretar Gjeneral:

 

Kualifikimet:

 • Minimum 3 vjet përvojë pune përkatëse në sektorin civil dhe / ose menaxhimin të projekteve (domosdoshmërisht)
 • Arsimi i lartë do të konsiderohet avantazh (mundësisht)
 • Përvoja e punës në një pozicion menaxherial do të konsiderohet avantazh (mundësisht)

 

Njohuri dhe përvojë specifike në lidhje me pozicionin përkatës:

 • Menaxhimi financiar (domosdoshmërisht);
 • Menaxhimi i burimeve njerëzore (domosdoshmërisht);
 • Programi dhe menaxhimi i projekteve të projekteve afatgjata të financuara nga donatorët ndërkombëtarë (domosdoshmërisht);
 • Njohuri për gjuhën angleze (domosdoshmërisht);
 • Njohuri për gjuhën shqipe (mundësisht);
 • Përvojë në llojet e organizatave të rrjetit (mundësisht);
 • Njohuri për menaxhimin organizativ dhe zhvillimin institucional (domosdoshmërisht).

 

Karakteristikat dhe aftësitë personale:

 • Aftësi drejtuese (domosdoshmërisht);
 • Profesionalizëm dhe angazhim (domosdoshmërisht);
 • Shkathtësi komunikimi (domosdoshmërisht);
 • Punë në afate të shkurtra (domosdoshmërisht);
 • Transparencë (domosdoshmërisht);
 • Punë ekipore (domosdoshmërisht);
 • Besnikëri ndaj organizatës dhe qëllimeve të saj (domosdoshmërisht);
 • Shkathtësi në prezantim (domosdoshmërisht);
 • Shkathtësi negociuese (domosdoshmërisht);

 

Kushtet e punës:

Pozicioni është me orar të plotë (40 orë në javë, me një periudhë prove 3-mujore), ndonjëher kërkohet të punohet gjatë fundjavs dhe përfshin udhëtime.

Mandati i Sekretarit gjeneral është 3 vjet me mundësinë e rizgjedhjes.

 

Shuma e pagës: nga 48,112 denarë në 67,278 denarë, shumë bruto, në varësi të përvojës.

 

Metoda e zgjedhjes:

Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur paraprakisht do të ftohen për një intervistë me Bordin Drejtues të KRNM. Personi i përzgjedhur pritet të fillojë punën menjëherë pas vendimit të Bordit Drejtues të KRNM, por jo më vonë se 20.05.2020.

 

Afati i fundit për paraqitjen e kandidaturave është 30.04.2020, deri në 23:59. Të gjitha kandidaturat duhet të dërgohen me postë elektronike në adresën e mëposhtme: [email protected]

Vetëm kandidatët e selektuar për intervistë do të njoftohen për rezultatet.

SHPËRNDAJE