Аплицирај за членство

Да се биде дел од македонското семејство на младински организации значи да се биде дел од Национален младински совет на Македонија кој автентичниот глас на младите организирано и артикулирано го пренесува до креаторите на политики и носителите на одлуки. Да се биде дел од Национален младински совет на Македонија значи:

 • Здружено делување за подобрување на стандардот на живеење на младите во Македонија;
 • Јакнење на капацитетите на организациите членки;
 • Поддршка во развојот на организациите членки преку ресурсите со кои располага Советот;
 • Искористување на тренинг центарот на Советот.

Организацијата која аплицира за членство во НМСМ, потребно е да ја достави следната документација:

 1. Пополнет образец – апликација за членство;
 2. Статут;
 3. Тековна состојба (не постара од шест месеци);
 4. Организациска шема;
 5. Годишни наративни и финансиски извештаи за последните две години;
 6. Доказ за свикување на седница на Генерално собрание или друг највисок орган на управување;
 7. Одлука за членување во НМСМ од тело овластено да ја донесе таа одлука согласно Статутот и внатрешните акти на подносителот;
 8. Програма за работа според која организацијата ќе ги реализира своите активности во наредниот период, од најмалку шест месеци.

 

Документите испратете ги на [email protected].
По добивањето на апликацијата, истата ја разгледува Комисијата за членство, која поднесува извештај до Генералното собрание. Делeгатите гласаат со 2/3 мнозинство за пристапувањето на организацијата.